SÃ\ fin mÃ\te Ã\ dele med andre;) Det er vanskelig Ã\ gi seg til kjenne nÃ\r noen blir sÃ\ syke, fordi ord ikke kan beskrive og blir sÃ\ tomiM;)emn trøst er at hvis det finnes noe etterpÃ\ sÃ\ vet de at vi sørger pÃ\ vÃ\r egen mÃ\te!Klem fra Grete


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2017-05-16 (火) 04:01:41